Projekt okrasnej záhrady

Pred projektovaním záhrady

Pred samotným projektovaním okrasnej záhrady si dohodneme osobné stretnutie, kde nás oboznámite so svojimi predstavami. Stretnutie si môžeme dohodnúť prostredníctvom telefonátu alebo e-mailu. Pri tomto stretnutí si ujasníme komu bude záhrada určená, teda či dávate prednosť relaxácii, alebo bude Vaša záhrada patriť deťom a zvieraciemu miláčikovi. Táto informácia je dôležitá, pretože bude potrebné prispôsobiť výsadbu tak, aby odolala ich nájazdom a nezaťažovala Vás častou údržbou.

Projektovanie záhrady

S projektom záhrady sa začne po prvej konzultácii s klientom. Počas konzultácie si zaznačíme Vaše predstavy o rozčlenení a využití Vašej záhrady. Prvý kontakt s Vami je veľmi dôležitý, pretože Nás oboznámite nie len s Vašimi predstavami, ale aj s tým čo máte či nemáte radi, ako napr.: farby, tvary, či preferujete viac listnaté, alebo ihličnaté dreviny a podobne. Všetky tieto poznatky sa snažíme využiť pri tvorení projektu.  Pre vytvorenie záhradného projektu sú potrebné dobré podklady, kde je zakreslený Váš pozemok s rodinným domom. Zvyčajne sa jedná o výkres s názvom „Situácia“, alebo o katastrálnu mapu. V prípade, že ani jeden podklad nemáte pozemok si zmapujeme  pomocou meračských prístrojov. Záhradný projekt sa skladá z viacerých častí, podľa ktorých sa odvíja aj cena projektu. Spracovanie záhradného projektu je v každom prípade individuálne podľa Vašich požiadaviek. Pri spracovaní záhradného projektu Vašej záhrady sa snažíme vytvoriť  prostredie, ktoré by Vám slúžilo na oddych a načerpanie nových fyzických a psychických síl.

Časti záhradného projektu:

A) Štúdia záhradného návrhu

studia navrhu

Štúdia záhradného návrhu sa spracováva  pri každom záhradnom návrhu. Je to predchodca záhradného návrhu, kde sa dajú navrhnuté veci jednoduchšie zmeniť. V štúdii máte možnosť vidieť hlavne rozčlenenie Vašej záhrady podľa typu Vami vybranej záhrady (či sa jedná o okrasnú záhradu, úžitkovú záhradu, alebo záhradu určenú deťom či domácim miláčikom) ďalej umiestnenie záhonov, chodníkov a ich tvary. Štúdia obsahuje aj rozmiestnenie drobných stavieb ako napr. altánkov, besiedok, detských herných prvkov, jazierok, potôčikov, alebo konštrukcií  pre popínavé rastliny. Po spracovaní štúdie sa s Vami znovu stretneme a prekonzultujeme  vypracované riešenia štúdie. Štúdia sa spracováva v 2 alebo max. 3 variantoch. Každý variant obsahuje iné rozčlenenie záhrady ako aj tvary záhonov a chodníkov. V prípade, že nám vzdialenosť neumožňuje osobnú konzultáciu Vám danú štúdiu zašleme na mail s podrobným opisom ku každému variantu. Pri konzultácii si ešte raz prejdeme Vaše požiadavky na základe ktorých si vy vyberiete variant, ktorý sa bude ďalej spracovávať.

B) Záhradný návrh

studia navrhu

Záhradný návrh vychádza z variantu štúdie, ktorú ste si zvolili. V záhradnom návrhu sú vykonané všetky zmeny na ktorých sa dohodneme počas konzultácie. Záhradný návrh sa spracováva max. v 2 variantoch a obsahuje rozčlenenie záhrady, rozmiestnenie drobných stavieb, záhonov, chodníkov a navrhovaných rastlín. Takto vypracovaný návrh nám slúži pre ďalšie spracovanie častí záhradného projektu.

C) Osadzovací plán

studia navrhu

Osadzovací plán slúži nám, ale aj Vám na správne vysadenie záhrady. V osadzovacom pláne sa nachádzajú zakreslené všetky navrhnuté dreviny. Dreviny sú označené poradovým číslom, ktoré nájdete v osadzovacej tabuľke na výkrese. V tabuľke nájdete názov rastliny  a plánovaný počet danej rastliny. Pri tvorbe osadzovacieho plánu sa vždy snažíme zohľadniť Vaše požiadavky na údržbu. Osadzovací plán Vám poslúži v prípade, že sa rozhodnete si záhradu realizovať svojpomocne.

D) Vytyčovací plán

studia navrhu

Vytyčovací plán slúži na zobrazenie navrhnutých záhonov, chodníkov a pod. a ich presné vytýčenie (zakótovanie) v návrhu.  Pri veľkých záhradách sa vypracováva vytyčovací plán spevnených plôch a vytyčovací plán zelene, kde sa vytýčia hlavne kostrové dreviny.

E) Vizualizácie

 1. Vizualizácia 3D modelu rodinnej záhrady:
  studia navrhu
 2. Vizualizácia do fotografie – vizuálne zobrazenie osadenia záhonov:
  studia navrhuVizualizácie sú najkrajšou časťou záhradného projektu. Na vizualizácii máte možnosť vidieť ako bude Vaša záhrada v budúcnosti vyzerať. Vieme Vám ponúknuť  dve riešenia vizualizácii. Prvé jednoduchšie riešenie hlavne z časového hľadiska je vizualizovanie len určitej časti záhrady do fotografie (obrázok 2). Toto riešenie sa najčastejšie využíva pri menších záhradách, alebo pri záhradách kde už sú vyriešené spevnené plochy. Pri tomto riešení máte možnosť vidieť ako to bude vyzerať. Tieto vizualizácie sú veľmi realistické. Druhé riešenie je vytvorenie 3D záhradného modelu. Toto riešenie sa využíva pri vizualizovaní väčších plôch a pri novostavbách, kde nie sú vyriešené spevnené plochy (obrázok 1). Po vytvorení 3D modelu sa vyberú najzaujímavejšie pohľady na Vašu záhradu, ktoré sa umiestnia na výkres s popisom. Aby sme Vás  viac potešili pri spracovaní 3D modelu Vám vieme vytvoriť  video prechádzku po Vašej budúcej záhrade.

F) Technická správa

Technická správa sa spracováva za účelom zhromaždenia všetkých informácií o záhrade ako takej, aby aj človek, ktorý nie je zapojený do problematiky vedel, ako postupovať pri realizácii záhrady. V technickej správe sú zaznamenané všetky údaje, ktoré sa nachádzajú aj na výkresoch a všetky pracovné postupy.

Záhradný projekt:

Vypracovaný záhradný projekt sa odovzdáva v papierovej zložke. Na prednej strane sa nachádzajú údaje o projekte ako:

 • názov projektu
 • meno firmy, ktorá ho spracovala
 • dátum spracovania
 • meno a kontakt objednávateľa
 • jednoduchá vizualizácia

Vo vnútri papierovej zložky sa na ľavej strane nachádza obsah výkresov a obal s CD.