Choroby trávnikov

Choroby trávnikov

Trávnik je rastlinné spoločenstvo pozostávajúce prevažne z tráv, poprípade so zastúpením ostatných zámerne pestovaných bylín nízkeho vzrastu, vzájomne husto rastúce, intenzívne prekoreňujúce, vytvárajúce hustý, pružnú a pevný trávnikovú mačinu. Nepriaznivé faktory môžu spôsobiť porušenie tohto spoločenstva a vznikajú choroby trávnikov.

Význam chorôb a škodcov trávnikov

Stresové faktory prevažne biotickej povahy, ktoré vyvolávajú závažné poruchy vývoja a rastu svojich hostiteľov. Môžu spôsobiť:

 1. Zníženú schopnosť záťaže
 2. Zníženie estetického dojmu (zhoršený „zelený“ aspekt)
 3. Obmedzená hracia schopnosť
 4. Zvýšený výskyt nežiaducich tráv, burín a machov
 5. Zmena zloženia pôvodnej zmesi
 6. Obmedzená regenerácia trávnika

Choroby trávnikov a ich charakteristika

 • Prevažujú choroby hubového pôvodu
 • Nízka vitalita rastlín a priaznivé podmienky pre rozvoj choroby vedú k infekcii
 • Odolnosť (náchylnosť) voči chorobám je druhovou, resp. odrodovou záležitosťou
 • Extrémne teploty a ich silné výkyvy spôsobujú náchylnosť trávovej mačiny k chorobám
 • Nedostatok svetla spôsobuje oslabenie rastlín
 • Nedostatok vody oslabuje rastliny, jej prebytok ovplyvňuje negatívne koreňový systém
 • Nedostatok živín a kolísanie ich hladiny oslabuje rastliny
 • Prebytok N pôsobí nepriaznivo na rast a vývoj, dostatočné množstvo K zvyšuje odolnosť

Pôvodcovia chorôb

 1. Neinfekční
 2. Abiotické vplyvy
 1. Chemické (pesticídy, zvierací moč, hnojivá, plyny, pohonné hmoty…)
 2. Fyzikálne (teplota, voda a ľad, mäkká pôda, zhutnená pôda, stromy…)
 3. Mechanické (poškodenie sekaním, poškodenie listov…)
 1. Biotické vplyvy (riasy, machy, hmyz, bezstavovce, stavovce)
 2. Infekčné (vírusy, huby, háďatká)

Riasy

(vláknité riasy a sinice rodu: Nostoc, Cylindrocystic, Mesotaenium atď.)

 • Zelené, hnedé, neskôr čierne škvrny slizovitej povahy, ktoré pozdejšie zaschýnajú a praskajú
 • Bránia výmene plynov, vody a živín, produkujú toxické látky
 • Znižujú úžitkovú aj estetickú hodnotu trávnika
 • Výskyt na menej priepustných pôdach s nadmernou a stálou vlhkosťou a nízkou úrovňou minerálnej výživy a so sklonom ku kvaseniu
 • Nechemická ochrana: vyhnúť sa tienistým miestam, prevzdušniť pôdu, pieskovať, zabrániť dlhodobému zamokreniu, nekosiť príliš nízko, pri výskyte mechanicky narušiť, odstrániť a dosiať novú zmes
 • Chemická ochrana: MOGETON

Machy

Baňatka obecná, Drabík stromkovitý, Kostrbatec zelený, ploník chlponosý a ďalšie

 • Konkurenti trávnika, vytláčajú trávovú zložku, čo vedie k zníženiu úžitkovej i estetickej hodnoty
 • Vegetatívne i generatívne rozmnožovanie
 • Ich výskyt podporujú: nadmerná vlhkosť pôdy, nedostatočné osvetlenie a vysušovanie trávnika v tieni, stála vlhkosť porastu, nízka úroveň minerálnej výživy trávnika
 • Nechemická ochrana: odstránenie machu
 • Chemická ochrana: síran amónny a železnatý

Háďatká

Ekto i endoparazitické druhy rôznych rodov: Heterodera, Hoplolaimus, Macroposthonia, Meloidogyne a ďalšie – bežná súčasť pôdnej fauny Príznaky choroby: – Farebné zmeny nadzemných častí trávovej mačiny, vädnutie, odumieranie – Strata vitality, spomalený rast a chlorózy – Zvýšená náchylnosť voči ostatným chorobám Vývoj: – Nepriaznivé podmienky prečkávajú vo forme vajíčok – Poškodzujú korene a umožňujú napadnutie – K najväčšej aktivite dochádza pri teplotách medzi 20-30Nepriaznivé podmienky prečkávajú vo forme vajíčok – Poškodzujú korene a umožňujú napadnutie – K najväčšej aktivite dochádza pri teplotách medzi 20-30˚C v pôdach dobre zásobených kyslíkom (pieskové greeny) – Ošetrenie proti háďatkám nie je bežné

Dážďovky

(Oligochaeta) Dávajú prednosť hlinitým a ílovitým pôdam, na piesočnatých takmer chýbajú. Pozitívna činnosť:

 1. Zúžitkovávanie odumrelej a rozkladajúcej sa organickej hmoty
 2. Chodbičky v pôde – lepšia výmena plynov, vody a živín
 3. Rozširovanie mikroorganizmov (užitočných, ale aj škodlivých)

Negatívna činnosť:

 1. Tvorba kôpok a rozširovanie nežiaducich burín
 2. Zhoršenie kvality odpaliska

Ochrana chemická:

 1. Odpudzujúce látky (formaldehyd, prípravky z horčice)
 2. Lumbricidy (zlúčeniny olova, chlordanu, lindan…)
 3. Fungicidy majú tiež odpudzujúci účinok (carbendazim)

Ochrana nechemická:

 1. Používať hnojivá s kyslou reakciou, ale kontrolovať pH pôdy
 2. Dôsledne odstraňovať zvyšky obkosenej trávy z povrchu pôdy
 3. Pieskovaním roztriediť kôpky spôsobené činnosťou dážďoviek
 4. Nepoužívať hnojivá a vodu s alkalickou reakciou
 5. Aplikovať S na pôdny povrch
 6. Tam, kde je povolené, použiť pri zvýšenom výskyte dážďoviek lumbicidy a fungicidy

Hmyz

K najvážnejším potenciálnym pôvodcom poškodenia trávnikov patria:

 1. Larvy osenice poľnej a larvy osenice ypsilonovej
  Vyvolávajú typické požierky na greenoch v tvare Y alebo S (2 cykly: jarný a jesenný) – Druhotné poškodenie vtáky a drobné cicavce (vyhľadávanie lariev) – Ochrana: parazitické háďatko
 2. Larvy tiplice bahennej
  Larvy poškodzujú korene, vznikajú holé miesta – Druhotné poškodenie vtáky a drobné cicavce (vyhľadávanie lariev) – Ochrana: parazitické háďatko a pôdne baktérie
 3. Larvy muchnice brezovej
  Larvy sú polyfágovia, ale mimo humusu a lístia môžu poškodzovať tiež korienky tráv, čo vedie k žltnutiu trávnika – Rastliny sa dajú ľahko vytiahnuť zo zeme, miniatúrne krtiny – Poškodený porast prihnojiť a zavlažiť

Ďalšie škodlivé druhy hmyzu:

 • Listokaz záhradný
 • Chrústik letný
 • Chrúst obyčajný

V prípade premnoženia spôsobujú larvy rozsiahle poškodenia koreňov spojené s odumieraním celého porastu.

Ochrana: biologické preparáty na báze parazitických háďatok alebo na báze huby

Larvy kováčikov

Larvy spôsobujú požierky pri väčšej vlhkosti pôdy – Ochrana: dusíkaté vápno, biologická ochrana na báze huby

Krtonožka obyčajná

Ostatní živočíšny škodcovia -predátori hmyzu: vtáky a cicavce (myši), divé svine

Huby

Mucilago crustacea Wiggers, Fuligo spp. a ostatné príbuzné druhy – Zhluky bielych, šedých či modrých teliesok na steblách a listoch tráv – Výskyt predovšetkým na jeseň na vlhších miestach – Nejde o typické parazity – Zhoršujú predovšetkým estetickú, pri väčšom výskyte i úžitkovú hodnotu – Ochrana: mechanická – odstránenie vodou alebo vyhrabávaním

Snehová sivobiela plesnivosť tráv

(paluška trávna)

 • Ohniskovitosť väčšinou nepravidelného tvaru, niekedy výskyt bieleho mycelia
 • Výskyt v predjarí a kedy je vysoká vlhkosť vzduchu a dlho ležiaci sneh
 • Podobá sa snehovej svetloružovej plesni
 • Ochrana nechemická: neprehnojovať N
 • Ochrana chemická: preventívne azoxystrobin (Heritage)
 • Tmavé škvrny na listových čepeliach, príp. steblách, uschýnanie listov a tmavé zafarbenie celého porastu znamená zníženie estetickej i úžitkovej hodnoty
 • U náchylných odrôd lipnice lúčnej vznik plošných škvŕn
 • Výskyt predovšetkým na jeseň u všetkých trávovníkových druhoch je podporovaný vysokou vzdušnou vlhkosťou, zatienením, nadbytkom N a nedostatkom K, vysokým podielom buriny atď.

Červená nitkovitosť tráv

(kornatka trávna)

 • Svetlo hnedé, neskôr slámovite zafarbené škvrny na trávniku (neskoršie leto, jeseň) s chumáčikmi bieleho mycelia
 • Zaschnuté čepele trávy sú niťovito zúžené, pri plošnom výskyte je typické červené zafarbenie
 • Výskyt je podporovaný dlhodobou vlhkosťou a nedostatočnou výživou
 • Veľmi náchylná je kostrava červená,

Nechemická ochrana

(niektoré zásahy využiteľné pri trávnikoch)

 • Využitie odrôd s vyššou úrovňou rezistencie, resp. tolerancia ku škodlivým činiteľom biotického a abiotického pôvodu
 • Odstránenie buriny a organických zvyškov po kosení trávnika
 • Zníženie nadbytočnej vlhkosti a zhutnenie pôdy
 • Pravidelná a rovnomerná závlaha v suchých podmienkach
 • Zlepšenie prevzdušnenia pôdy a zachovanie jej drobných štruktúr
 • Zníženie možnosti poranenia listov
 • Zásobenie živinami podľa potreby

Biologická ochrana

Zatiaľ existuje prakticky iba jediný typ ochrany trávnikov proti biotickému a abiotickému stresu = ochrana chemická.

Dôvody hľadania alternatívneho riešenia:

 • Vznik indukovanej rezistencie u niektorých patogénov v dôsledku dlhodobého užívania niektorých skupín fungicídov
 • Negatívne vedľajšie efekty
 • Fyotoxicita prípravkov

Priaznivé pôsobenie kompostu

Kvalita je závislá na zrelosti. Obsahuje veľké množstvo baktérií rodu Pseudomonas, aktinomycety a ďalšie organizmy. Dobrá účinnosť bola zaznamenaná voči červenej nitkovitosti, drobnej guľatej ohniskovitosti, snehovej sivobielej plesňovitosti atď.

 

Zistenie dobrej ochrany trávnikov znamená:

Stále hľadanie optimálneho spôsobu ošetrovania v konkrétnej lokalite. Hľadanie vhodného chemického a nechemického ošetrenia. Neustále sledovanie noviniek – odrody, prípravky, pestovateľské postupy atď. Musí prevažovať „hobby“ záujem nad pracovnou povinnosťou.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.